TỔ THỂ DỤC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG $ AN NINH
 
Tổ TD – GDQP $ AN
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Số điện thoại Email
1 Nguyễn Kim Hoàn TTCM Cử nhân GDTC 0948429604 nkhoan@quangbinh.edu.vn
2 Bùi Thanh Sơn TPCM Cử nhân GDTC 01249206710 btson@quangbinh.edu.vn
3 Nguyễn Việt Hùng GV Cử nhân GDTC + GDQP-AN 0915277847 nvhung@quangbinh.edu.vn
4 Nguyễn Xuân Hiên GV Cử nhân GDTC 01245051435 nxhien@quangbinh.edu.vn
5 Phan Quảng Nam GV Cử nhân GDTC 0984100043 pqnam@quangbinh.edu.vn
6 Nguyễn Duy Phú GV Cử nhân GDTC 0915442493 ndphu@quangbinh.edu.vn