KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017-2018, NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM – PHÒNG THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/02/2018 09:03
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017-2018, NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM – PHÒNG THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC
  SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THPT QUẢNG NINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                                   Quảng ninh, ngày     tháng 8  năm 2017
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THIẾT BỊ
NĂM HỌC 2017-2018
 
 
Nhằm thực hiện tốt kế hoạch của nhà trường đề ra trong năm học, nâng cao hiệu quả giảng dạy của GVBM đề ra trong năm học bộ phận thiết bị xây dựng kế hoạch phục vụ tốt cho công tác giảng dạy của nhà trường như sau :
1. Bảo quản toàn bộ đồ dùng dạy học hiện có .
2. Giữ gìn các sổ sách và hồ sơ về đồ dùng dạy học ghi chép đầy đủ và kip thời .
3. Kiểm tra lại toàn bộ những thiết bị trong các phòng thiết bị, chức năng :Tin, P.máy chiếu, Lab, Sinh, Hóa; Lý, Công nghệ có kế hoạch tu sửa, sửa chữa, mua mới bổ sung kịp thời .
4. Đảm bảo đầy đủ các tiết có sử dụng thí nghiệm, thực hành theo PPCT  .
5. Tất cả các danh mục thiết bị phải được vào sổ, mô tả, phân loại, sắp xếp có hệ thống theo chương trình môn học .
6. Kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn cháy nổ trong phòng học chức năng .
7. Cùng với giáo viên bộ môn nghiên cứu nâng cao hiệu quả của thiết bị dạy học
8. Thi đua tự làm đồ dùng dạy học ở các tổ, nhóm chuyên môn, cá nhân.
9. Thực hiện kiểm kê CSVC, đồ dùng dạy học đúng thời hạn, đúng nguyên tắc .
 
 .KẾ HOẠCH  CỤ THỂ:
 
Tháng Nội dung công việc Công tác trọng tâm Ghi chú
 8/2017
 
 
 
 
 
08/2017
-Dự kiến bổ sung, mua sắm thiết bị cho năm học tới (2017-2018).
-Vệ sinh thiết bị chuẩn bị cho năm học mới.
-Kiểm tra thiết bị đầu năm.
 
-Hoàn chỉnh hồ sơ sổ sách quản lí thiết bị.
-Lập kế hoạch hoạt động thiết bị năm học 2017-2018
-Lên kế hoạch làm việc hàng tuần của phòng thiết bị.
-Kiểm tra lại thiết bị đến từng phòng tổ chuyên môn..
- Kết hợp tổ chuyên môn lên kế hoạch đề xuất mua sắm Thiết bị bổ sung phục vụ giảng dạy .
-  Hướng dẫn giáo viên thực hiện  sử dụng TBDH và ghi chép đăng ký sử dụng.
 
 
 
 Kết  hợp với tổ chuyên môn kiểm tra lại thiết bị , làm đề xuất mua  sắm bổ sung.
-Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2017-2018.
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 
 
 
 
9/2017
-Báo cáo nhu cầu mua sắm thiết bị bổ sung.
-Hỗ trợ GV về thiết bị phục vụ các chuyên đề và hội giảng
-Kiểm tra thiết bị đầu năm tại các phòng học bộ môn, giáo dục hs ý thức bảo quản thiết bị trong nhà trường, trong lớp.
- Thống  kê việc mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng
 
 
 
 - Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
-Kiểm tra các điều kiện tăng cường chất lượng hoạt động thiết bị trường học.
 
 
 
 
 
 
10/2017
- Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
-Tăng cường các hoạt động hỗ trợ GV trong công tác làm đồ dùng phục vụ hội giảng.
-Vận động tất cả GV tham gia phong trào tự làm ĐDDH.
-Thống kê số lượng ĐDDH GV tự làm.
-Giữ lại những ĐDDH có hiệu quả cao để bổ sung đồ dùng cho danh mục thiết bị trong trường thêm phong phú.
 
 
 
- Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 
 
 
 
11/2017
- Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
-Các tổ (GV) thi đua làm đồ dùng dạy học chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20 -11
-Giới thiệu một vài thiết bị tiêu biểu trong trường hoặc thiết bị mới được bổ sung để GV có kế hoạch đăng kí mượn.
-Tổ chức trưng bài giới thiệu ĐDDH tự làm của GV.
 
 
 - Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
  - Giới thiệu thiết bị và ĐDDH hiện có trong trường và của GV tự làm.
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 
 
 
 
12/2017
-Thống kê việc mượn – trả thiết bị của GV trong 4 tháng.
-Kiểm kê thiết bị cuối năm 2017, làm báo cáo.
-Lên kế hoạch phân phối thiết bị ở HKII.
-Kiểm tra lại danh mục thiết bị hiện có trong trường, có kế hoạch phân phối thiết bị bổ sung cho  phòng học bộ môn ở HKII.
- Có kế hoạch sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhẹ, thực hiện tốt công tác bảo quản thiết bị trong nhà trường.
- Thống  kê việc mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng
- Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
 
 
 
 
 
 - Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
 
-Thường xuyên bảo quản tốt thiết bị trong nhà trường.
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
01/2018 - Thúc đẩy phong trào sử dụng đồ dùng dạy học của  giáo viên và học sinh
-Phối hợp với TTCM, lên kế hoạch mua sắm, sữa chữa đồ dùng, thiết bị dạy học. Trình BGH
-Tổ chức cho các lớp lần lượt vệ sinh thiết bị trong phòng thí nghiệm.
 - Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
 
 
 
 - Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
 
-Giáo dục HS ý thức bảo quản thiết bị.
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 
 
02/2018
- Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
- Nhắc nhở học sinh bảo quản trang thiết bị khi thực hành.
- Sắp xếp, vệ sinh lại  các trang thiết bị  gọn gàng dễ lấy
- Thống kê việc mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.
 
 
 
- Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 
 
 
03/2018
- Tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật thiết bị mới.
- Sắp xếp lại TB
- Hỗ trợ GV chuẩn bị  thiết bị  thí nghiệm - thực hành.
-Thống kê số lượt GV mượn thiết bị trong tháng
 
 
 
 
 - Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
 
-Học tập kinh nghiệm làm ĐDDH.
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 
 
04/2018
- Xử lý sổ sách, TBDH chuẩn bị cho Hội đồng nhà trường kiểm kê.
- Tập hợp số lượng sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 - Hỗ trợ  giáo viên lắp  ráp chuẩn bị thiết bị  thí nghiệm
 
-Thu hồi và kiểm kê thiết bị.
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 
05/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Thống kê số lượt GV mượn thiết bị trong năm.
- Xử lý sổ sách, TBDH chuẩn bị cho Hội đồng nhà trường kiểm kê.
-Lập tổ kiểm kê thiết bị, tiến hành kiểm kê thiết bị trong kho và làm báo cáo Kiểm kê cuối năm học(30/5).
- Kết  thúc năm học: Kiểm kê, niêm phong tất cả các loại thiết bị còn lại, đánh giá hiện trạng  thiết bị hư hỏng .- Tổ chức kiểm kê, thanh lý TB theo kế hoạch của trường
- Tập hợp số lượng sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.
 
 
 
 
 
 - kiểm kê thiết bị.
-Thực hiện tốt công tác bảo quản thiết bị trong hè
- Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 
 
 
 
06-07/2018
-Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có).
-Thường xuyên vệ sinh phòng thiết bị, rắc thuốc chống mối mọt, vệ sinh và sửa chữa những thiết bị hỏng sau 1 năm sử dụng.
-Vệ sinh các phòng chức năng..
-Lập tổ kiểm kê thiết bị, tiến hành kiểm kê thiết bị trong kho và làm báo cáo.
-Làm kế hoạch mua sắm hợp lí.
- Lên kế hoạch mua sắm, sữa chữa bổ sung, thiết bị chuẩn bị cho năm học mới.
*Tập hợp hồ sơ đầy đủ lưu phòng thiết bị
 
 
 
 -Thực hiện tốt công tác bảo quản thiết bị trong hè
 - Vệ sinh, dọn dẹp phòng thực hành thường xuyên
 
 
 
 
DUYỆT BGH                                                                                   PHỤ TRÁCH TB
                                                                                                                    Nguyễn Thị HuêNỘI QUY
PHÒNG THÍ NGHIỆM – PHÒNG THỰC HÀNH
 
 
Điều 1:   HS phải chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của GV trước khi vào thí nghiệm.
Điều 2:   Đến phòng đúng giờ quy định. Trong giờ thí nghiệm, HS muốn ra, vào phòng thí  
               nghiệm phải được giáo viên cho phép. Các đồ dùng cá nhân khác không được mang  vào phòng, 
               phải để tập trung quy định ở ngoài phòng.
Điều 3:  Giữ trật tự, yên lặng trong phòng.
Điều 4:  Giữ gìn phòng, chổ thí nghiệm sạch sẽ. Dụng cụ, thiết bị, máy móc, hoá chất dùng cho
              thí nghiệm phải được sắp xếp đúng chổ.
Điều 5:  HS phải tuân theo sự hướng dẫn của GV và của viên chức thiết bị khi sử dụng thiết bị,  
              máy móc và các dung cụ dễ vỡ, hoá chất dễ cháy, dễ nổ.
Điều 6:  Tiết kiệm hoá chất thí nghiệm. Tránh làm đổ vỡ dụng cụ và hoá chất. Khi đổ vỡ dụng  
              cụ và hoá chất phải báo ngay cho GV hoặc viên chức thiết bị để được hướng dẫn cách xữ lí.
Điều 7:  Không được tự ý mang mọi thiết bị dụng cụ, hoá chất vào phòng cũng như đưa ra khỏi phòng.
Điều 8:  Nghiêm cấm vừa làm thí nghiệm vừa đùa nghịch, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra.
Điều 9: Trung thực và khách quan khi theo dỏi kết quả thí nghiệm và làm báo cáo thí nghiệm.
Điều 10: Sau khi kết thúc, HS có trách nhiệm rửa sạch dụng cụ, lau bàn, dọn dẹp, sắp xếp ngăn
            nắp chổ làm việc sau mổi buổi thựcthí nghiệm; GV bộ môn có trách nhiệm bàn giao             
            lại đầy đủ thiết bị, máy móc, dụng cụ, hoá chất cho viên chức thiết bị.
Điều 11:Thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy và an toàn.
Điêu 12:Trước khi ra khỏi phòng phải kiểm tra lại các nguồn điện cấp cho các dụng cụ điện,          
              vòi nước, ngắt cầu dao điện. Kiểm tra an toàn toàn bộ phòng trước khi ra về.  
 
                                                                                    BAN GIÁM HIỆUTRƯỜNG THPT QUẢNG NINH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Số....../ BBNTTB/ 20                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                               -----o0o-----
 
 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
TÀI SẢN ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
-------------
 
 
          Tên tài sản:                  Máy móc, thiết bị
         ĐẠI DIỆN BÊN NGHIỆM THU TÀI SẢN: Trường THPT Quảng Ninh
         1. Đ/c: Lê Trung Thông                     Chức vụ: Hiệu trưởng
         2. Đ/c: Hà Văn Quý                            Chức vụ: P. Hiệu trưởng ( phụ trách CSVC)
         3. Đ/c: Nguyễn Hữu Quảng               Chức vụ: Kế toán trưởng
         4. Đ/c: Nguyễn Thị Huê                     Chức vụ: Phụ trách thiết bị
         5. Đ/c: Trần Anh Tài                         Chức vụ: Phụ trách thiết bị
             Sau khi kiểm tra, xem xét hàng hoá, Hội đồng nghiệm thu lập biên bản về các điểm dưới đây:
 
         Tên thiết bị:......................................................................  .......................
    - Nơi cung cấp: .......................................................................................
    - Địa chỉ: ............................................................................... .................
    - Số lượng:................................................................................................
    - Kí hiệu:...................................................................................................
    - Chất lượng: ...........................................................................................
    - Nguyên giá đưa vào sử dụng: .................................................................
    (..................................................................................................................)
          Kết luận: Hội đồng nhất trí nghiệm thu tài sản nói trên và đưa vào sử dụng kể
        từ ngày........................................................................................................................
        Người sử dụng tài sản là:   ..........................................................................................
        Chức vụ: .....................................................................................................................
        Mục đích sử dụng: ...................................................................................................
 
        Ghi chú:...................................................................................................................
 
 
                                                                     Quảng Ninh, ngày     tháng       năm
NGƯỜI SỬ DỤNG     PT THIẾT BỊ     KẾ TOÁN        PHỤ TRÁCH CSVC       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
     (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên)                  ( Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)
 NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THUC HANH
       Tuần                    từ ngày                         đến ngày
Thứ/ngày Họ tên giáo viên dạy lớp Buổi Tiết Bài dạy Tình hình hoạt động GV giảng dạy ký
Thứ 2              
             
             
             
             
             
             
Thứ 3              
             
             
             
             
             
             
Thứ 4              
             
             
             
             
             
             
Thứ 5              
             
             
             
             
             
             
Thứ 6              
             
             
             
             
             
             
Thứ 7              
             
             
             
NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TIN HỌC
       Tuần                    từ ngày                         đến ngày
Thứ/ngày Họ tên giáo viên dạy lớp Buổi Tiết Bài dạy Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thứ 2              
             
             
             
             
             
             
             
             
Thứ 3              
             
             
             
             
             
             
             
             
Thứ 4              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Thứ 5              
             
             
             
             
             
             
             
Thứ 6              
             
             
             
             
             
             
             
Thứ 7              
             
             
             
               
 
 
 


TRƯỜNG THPT QUẢNG NINH                                                                                                                                                                   Phiếu số: 1
 
PHIẾU CHUẨN BỊ
DỤNG CỤ, HÓA CHẤT
CHO CÁC BÀI THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH
 
                                                                                       
Khối lớp:..10...
Tên bài thực hành:                             Bài thực hành số 1.                             .
                                   
                                       …Bài 5: …XÁC ĐỊNH SỨC SỐNG  CỦA HẠT...
 
Danh mục các dụng cụ, hóa chất ( từng nhóm hs)
 
 TT Tên dụng cụ Số lượng TT Tên hóa chất Số lượng
1 Hộp  pettri 1/4 1 Hạt giống ( lúa, ngô..) 100-200 hạt
2 Panh (kẹp) 1/4 2 Thuốc thử 1 lọ
3 Lam kính 1/4 3    
4 Dao cắt hạt 1/4 4    
5 Giấy thấm 4-8 tờ 5    
6 Ống hút nhỏ giọt 4/4 6    
7 Ống nghiệm 4/4 7    
8 Cốc thủy tinh 4/4 8    
           
           
           
           
           
           
           
         
 
                                                                                               Quảng Ninh.ngày      tháng     năm201
            Cán bộ phụ trách TB                                                                         Tổ C/m
 
 


NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG MÁY VI TÍNH (TIN HỌC)
       Tuần                    từ ngày                         đến ngày
Thứ/ngày Họ tên giáo viên dạy lớp Tiết Bài dạy Tình hình hoạt động
Thứ 2          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 3          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 4          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 5          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 6          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 7          
         
         
         
NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG MÁY CHIẾU
       Tuần                    từ ngày                         đến ngày
Thứ/ngày Họ tên giáo viên dạy lớp Tiết Bài dạy Tình hình hoạt động
Thứ 2          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 3          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 4          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 5          
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 6          
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 7          
         
         
         
NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG LAB
       Tuần                    từ ngày                         đến ngày
Thứ/ngày Họ tên giáo viên dạy lớp Tiết Bài dạy Tình hình hoạt động
Thứ 2          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 3          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 4          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 5          
         
         
         
         
         
Thứ 6          
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 7          
         
         
         
         
                                                             Giáo viên quản lý
           
           
NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỰC HÀNH
       Tuần                    từ ngày                         đến ngày
Thứ/ngày Họ tên giáo viên dạy lớp Tiết Bài dạy Tình hình hoạt động
Thứ 2          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 3          
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 4          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 5          
         
         
         
         
         
Thứ 6          
         
         
         
         
         
         
         
Thứ 7          
         
         
         
         
                                                             Giáo viên quản lý
           
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT QUẢNG NINH
                 
 
BIÊN BẢN KIỂM KÊ CSVC, TSCĐ VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
                                                Nơi sử dụng: Phòng chức năng ………….
TT Tên tài sản ĐVT SL Theo  sổ  K T SL     thực tế Chênh lệch Hiện trạng Ghi chú
Thừa Thiếu
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
                 
Ghi chú              
    Những TS không có trong danh mục này thì ghi thêm vào những cột dưới, những TS có trong danh mục trên thì ghi SL ở cột
      Thực tế KK và ghi SL thừa ( thiếu) ở cột chênh lệch. Hiện trạng ghi mới cũ, hư hỏng……..
                 
                                                                      Quảng ninh, ngày      tháng  8 năm 2017
        Hiệu trưởng              Trưởng ban KK            Kế toán                    Ban viên
       ( Ký, họ tên)                 ( Ký, họ tên)                ( Ký, họ tên)             ( Ký, họ tên)
                 
                 
                 
                 
TRƯỜNG THPT QUẢNG NINH
                 
 
BIÊN BẢN KIỂM KÊ CSVC, TSCĐ VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
                                                Nơi sử dụng: Phòng học ………….
TT Tên tài sản ĐVT SL Theo  sổ  K T SL     thực tế Chênh lệch Hiện trạng Ghi chú
Thừa Thiếu
1 Bảng chống lóa Cái            
2 Bàn ghế học sinh Bộ            
3 Bàn giáo viên Cái            
4 Ghế giáo viên Cái            
5 Cửa kính Cái            
6 Cửa sắt Cái            
7 Giá đựng bình nước Cái            
8 Bình uống nước Cái            
9 Quạt trần Cái            
10 Quạt quay Cái            
11 Đèn niong Cái            
12 Hộp công tắc đèn bộ            
13 Hộp số quạt bộ            
14 Chốt cửa  Cái            
15 Khóa cửa Cái            
16 Bảng nội quy Cái            
17 Ảnh Bác, khẩu hiệu bộ            
18 Máy chiếu cái            
19 Màn chiếu cái            
20 Dây kết nối máy chiếu dây            
21 Giá treo máy chiếu cái            
22 Ti vi cái            
23 Dây kết nối Ti vi dây            
24 Ổ cắm Ti vi cái            
25 Chốt cửa sổ              
  Vệ sinh              
Ghi chú              
    Những TS không có trong danh mục này thì ghi thêm vào những cột dưới, những TS có trong danh mục trên thì ghi SL ở cột
      Thực tế KK và ghi SL thừa ( thiếu) ở cột chênh lệch. Hiện trạng ghi mới cũ, hư hỏng……..
                 
                                                                      Quảng ninh, ngày      tháng  8 năm 2017
        Hiệu trưởng              Trưởng ban KK            Kế toán                    Ban viên
       ( Ký, họ tên)                 ( Ký, họ tên)                ( Ký, họ tên)             ( Ký, họ tên)
                 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huê - Phụ trách Thiết bị