(Thông tin chưa hoàn chỉnh)
Đảng bộ trường THPT Quảng Ninh có 59 đảng viên. Gồm 4 chi bộ trực thuộc.
Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020:
  1. Lê Trung Thông - BTĐB
  2. Trần Ngọc Chương - PBT
  3. Trần Thị Thái - UV
  4. Hà Văn Quý - UV
  5. Trần ánh Quang - UV
  6. Lê Thị Thanh Nhàn - UV
  7. Nguyễn Hữu Dung - UV
Chi bộ 1: Tổ Văn, Sử-Địa-GDCD
Chi bộ 2: Toán-Tin, Lý-Cn
Chi bộ 3: Hóa, Sinh, Tiếng Anh
Chi bộ 4: TDQP, Văn phòng.

Một buổi Lế kết nạp đảng viên của Đảng bộ trường THPT Quảng Ninh
Lễ kết nạp Đảng viên mới