PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG
 NĂM HỌC 2017-2018
Căn cứ Điều lệ Ban đại diện CMHS (Ban hành kèm theo Thông tư  số  55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo),
Căn cứ Nghị quyết hội nghị hội CMHS trường ngày 24/9/2017,
Ban đại diện CMHS trường THPT Quảng Ninh phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Thọ Bảo - Trưởng BĐD CMHS trường:
- Phụ trách chung công tác hội CMHS trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh, của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.
- Nắm bắt thông tin dư luận, ý kiến phụ huynh, học sinh tại địa bàn xã An Ninh  về hoạt động giáo dục của nhà trường, góp phần hỗ trợ nhà trường làm tốt công tác giáo dục.
- Ký duyệt các văn bản của Hội, các hồ sơ thu chi quỹ hoạt động Hội CMHS trường; tổ chức giám sát các hoạt động vận động xã hội hóa giáo dục theo quy định.
2. Ông Võ Đức Việt - Phó trưởng ban ĐD CMHS trường:
- Giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số công việc được phân công; chủ trì cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường nếu được trưởng ban uỷ quyền.
- Giúp trưởng ban tổ chức giám sát trực tiếp các hoạt động thu chi quỹ hội, công trình hội theo đúng quy định.
- Nắm bắt thông tin dư luận, ý kiến phụ huynh, học sinh tại địa bàn xã Hiền Ninh, Tân Ninh về hoạt động giáo dục của nhà trường, góp phần hỗ trợ nhà trường làm tốt công tác giáo dục.
3. Ông Vương Văn Hoạt - Ủy viên thường trực ban ĐD CMHS trường:
- Giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số công việc được phân công; chủ trì cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường nếu được trưởng ban uỷ quyền.
- Giúp trưởng ban phối hợp nhà trường trong việc xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với học sinh của trường theo quy định.
- Nắm bắt thông tin dư luận, ý kiến phụ huynh, học sinh tại địa bàn xã Vạn Ninh, Trường Xuân về hoạt động giáo dục của nhà trường, góp phần hỗ trợ nhà trường làm tốt công tác giáo dục.
4. Ông Đỗ Đức Hải - Ủy viên thường trực ban ĐD CMHS trường:
- Giúp trưởng ban tổng hợp ý kiến dư luận xã hội, của phụ huynh, học sinh về hoạt động Hội, hoạt động giáo dục của nhà trường, đặc biệt phản ánh ý kiến phụ huynh về công tác thu chi quỹ hội và công tác xã hội hóa của nhà trường.
- Phổ biến điều lệ ban đại diện CMHS cho các thành viên trong ban đại diện, hỗ trợ thông tin cho CMHS khi được yêu cầu.
- Nắm bắt thông tin dư luận, ý kiến phụ huynh, học sinh tại địa bàn xã Xuân Ninh, Trường Sơn về hoạt động giáo dục của nhà trường, góp phần hỗ trợ nhà trường làm tốt công tác giáo dục.
5. Bà Nguyễn Thị Nga - Ủy viên thường trực ban ĐD CMHS trường:
- Tham gia giám sát các hoạt động thu chi quỹ hội, công trình hội theo đúng quy định.
- Thư ký ban thường trực Hội.
- Thủ quỹ Hội, ghi chép đầy đủ các hồ sơ, văn bản của Hội, các sổ thu chi quỹ hội theo quy định.
6. Các ủy viên khác: Gồm 20 thành viên là hội trưởng hội CMHS các lớp:
- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động hội CMHS trường.
- Nắm bắt thông tin dư luận, ý kiến phụ huynh, học sinh tại địa bàn nơi sinh sống về hoạt động giáo dục của nhà trường, báo cáo trực tiếp cho ban thường trực hoặc ban giám hiệu trường, góp phần hỗ trợ nhà trường làm tốt công tác giáo dục.
7. Tất cả thành viên trong ban ĐD CMHS trường:
Ngoài việc chấp hành thực hiện theo điều lệ ban ĐD CMHS, tất cả thành viên trong ban ĐD CMHS trường phải có nhiệm vụ:
- Thay mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; phản ánh ý kiến của cha mẹ học sinh về chất lượng giáo dục và chất lượng dạy học;
- Cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với học sinh của lớp.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.
- Chịu trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch và thực hiện quản lý sử dụng quỹ hội lớp đúng quy định, có sổ ghi đầy đủ thu chi quỹ hội lớp.
                                                     
Quảng Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2017
                                                                          TRƯỞNG BAN
 
 
 
          Nguyễn Thọ Bảo