Ban đại diện hội CMHS trường (thường trực) năm học 2017-2018
 
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG THPT QUẢNG NINH
NĂM HỌC 2017-2018
 
 
TT Họ và tên Lớp Chức vụ Ghi chú
          1    Nguyễn Thọ Bảo 12A1 Trưởng ban An Ninh  
          2    Võ Đức Việt 11A7 Phó ban Hiền Ninh  
          3    Vương Văn Hoạt 12A2 UV Thường trực Vạn Ninh  
          4    Đỗ Đình Hải 11A1 UV Thường trực Xuân Ninh  
          5     Nguyễn Thị Nga 10Á UV Thường trực Xuân Ninh  
          6    Trần Văn Thoàn 10A1 Ủy viên Vạn Ninh  
          7    Đỗ Đình Nam 10A2 Ủy viên Xuân Ninh  
          8    Trần Đức Phong 10A3 Ủy viên Hiền Ninh  
          9    Lê Công Khôi 10A5 Ủy viên An Ninh  
        10  Trương Văn Thường 10A6 Ủy viên An Ninh  
        11  Trương Công Bằng 10A7 Ủy viên An Ninh  
        12  Hoàng Xuân Luyến 10A8 Ủy viên Xuân Ninh  
        13  Trần Thị Duy 11A2 Ủy viên Xuân Ninh  
        14  Bùi Quang Thương 11A3 Ủy viên Hiền Ninh  
        15  Trần Xuân Thoan 11A4 Ủy viên Hiền Ninh  
        16  Trương Thị Lý 11A5 Ủy viên An Ninh  
        17  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11A6 Ủy viên Xuân Ninh  
        18  Nguyễn Thị Huỳnh 12A3 Ủy viên Xuân Ninh  
        19  Từ Thị Hồng 12A4 Ủy viên An Ninh  
        20  Nguyễn Thị Kiều 12A5 Ủy viên Xuân Ninh  
        21  Lê Văn Cầu 12A6 Ủy viên Hiền Ninh  
        22  Võ Thị Thắm 12A7 Ủy viên An Ninh  
        23  Trần Văn Thắng 12A8 Ủy viên Trường Xuân  
        24  Đinh Thị Hồng Lan 12A9 Ủy viên Vạn Ninh  
Danh sách gồm có 24 người.

Trích Điều 3 Điều lệ BĐD CMHS:
2. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
a) Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm trưởng ban, các phó trưởng ban và các thành viên thường trực (nếu cần thiết).
b) Thành viên tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là trưởng ban hoặc phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
c) Số lượng các phó trưởng ban và các thành viên thường trực (nếu có) của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do cuộc họp các trưởng ban và phó trưởng ban của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định.
5. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Các nội dung thảo luận, thống nhất trong Ban đại diện cha mẹ học sinh được ghi trong biên bản cuộc họp.