Hiệu trưởng: Lê Trung Thông

Chuyên môn: ĐHSP Địa Lý
Phụ trách: Phụ trách chung, Tài chính, Thi đua khen thưởng.
Điện thoại: 0935.872.298
Email: ltthong@quangbinh.edu.vn
Phó hiệu trưởng: Nguyễn Mậu Thành

Chuyên môn: ĐHSP Anh.
Phụ trách: Hoạt động Cơ sở vật chất - LĐVS...
Điện thoại: 0915.801.320
Email: nguyenmauthanh@quangbinh.edu.vn

 


 
Phó hiệu trưởng: Trần Thị Thái

Chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn, ThS QLGD
Phụ trách: Hoạt động NGLL, ANTT, Khảo thí-KĐ
Điện thoại: 0982.936.102
Email: thaituan.qn.qb@gmail.com

 
Phó hiệu trưởng: Hà Văn Quý
 
Chuyên môn: ThS Toán học
Phụ trách: Phụ trách chuyên môn, CNTT.
Điện thoại: 0914.544.108
Email: hvquy@quangbinh.edu.vn